Gedenksteen Raadhuis

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Collectie GAW, fotonr. 43555)

Voorafgegaan door een artikel over de terechtstelling van de drie Waalwijkse burgers op 6 september 1944, bepleitte de redactie van De Echo van het Zuiden in haar eerste naoorlogse uitgave op 4 november 1944 de oprichting van een monument ‘dat het verre nageslacht zal herinneren aan 6 september 1944 en dat voortdurend getuigenis zal afleggen van onze groote liefde, waardering en dankbaarheid voor onze helden.

Dit voorstel sloeg aan onder de bevolking en spontaan stroomden de giften binnen. Ter verdere uitwerking droeg De Echo het fonds over aan het bestuur van de vereniging Waalwijks Belang, die de bestemming enigszins wijzigde. Het op te richten monument zou niet alleen een monument worden voor de burgemeester en de gebroeders Hoffmans, maar voor àlle ingezetenen van Waalwijk die tengevolge van oorlogshandelingen de dood hadden gevonden.

Mede op verzoek van de gemeenteambtenaren, besloot Waalwijks Belang om daarnaast een gedenksteen aan te brengen op de plek waar de terechtstelling van burgemeester Moonen en de gebroeders Hoffmans had plaatsgevonden, aan de achterzijde van het toenmalige raadhuis.

Precies een jaar na de terechtstelling, op 6 september 1945, werd de gedenksteen onthuld. De Echo van het Zuiden berichtte hierover:

Onthulling gedenksteen
Plechtige requiem-mis

Het was een sobere doch ontroerende plechtigheid, waarmede de onthulling van den gedenksteen voor de gevallenen van 6 September 1944 gepaard ging. Nadat in de bijna geheel gevulde parochiekerk van St. Jan Baptist namens het Gemeentebestuur een Plechtige H. Mis van Requiem was opgedragen door Pastoor Ras met assistentie van de eerw. Heeren Volker en Witlox en waarbij het zangkoor de Missa da Requiem van Don Lorenzo Perozi zong, had op de plaats van den gruwelijken moord, achter het Raadhuis, de indrukwekkende herdenkingsplechtigheid plaats. Hier verzamelden zich de vele genoodigden en andere belangstellenden. Wij merken o.m. op den kabinetssecretaris van den Wnd. Commissaris der Koningin den heer Kieboom als vertegenwoordiger van den Commissaris, den Hoogeerw. Heer Deken H. Heezemans, burgemeesters en heeren geestelijken uit Waalwijk en omgeving, ’t gemeentebestuur van Waalwijk, oud-wethouder Elbers, het geheele gemeentepersoneel, bestuursleden van standsvereenigingen en tal van andere belangstellenden.

De steen (circa 1,80 x 1.00 meter), in dezelfde kleur als de natuurstenen die verwerkt zijn in het raadhuis, werd gratis vervaardigd door de firma Gebr. Verappe en geschonken als haar bijdrage aan het monument alsmede als hulde aan de gevallenen van 6 september. De gedenksteen bevat de volgende tekst:


OP 6 SEPTEMBER 1944
DES NAMIDDAGS KWART VOOR TWEE
WERDEN OP DEZE PLAATS
ONSCHULDIG, ZONDER VORM VAN PROCES,
DOOR DE DUITSCHERS GEFUSILLEERD
BURGEMEESTER
E.C.J. MOONEN
OUD 68 JAAR
VINCENT HOFFMANS 25 J.
EN JOOP HOFFMANS 18 J.
BURGEMEESTER MOONEN
EN JOOP HOFFMANS STIERVEN
DEN HELDENDOOD VOOR ‘T VADERLAND.
VINCENT HOFFMANS BLEEF OP WONDER-
BAARLIJKE WIJZE IN LEVEN.


Appendix

Bronnen


De Echo van het Zuiden, 4 november 1944 en 10 september 1945.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen