Brand De Ruijter 1933

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Wat er na de brand overbleef van de luxelederwarenfabriek (Collectie SALHA, fotonr. 70359, foto Fotopersbureau Het Zuiden).

Op 24 januari 1933 werd de luxe lederwarenfabriek van de Firma de Ruijter-Moonen, gevestigd in een oude leerlooierij achter het St. Teresiaklooster aan de Grotestraat en nabij het St. Nicolaasziekenhuis, volledig in de as gelegd. De volgende dag berichtte De Echo van het Zuiden daarover:

Gisterenavond is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een oude looierij, staande achter het pand aan de Grotestraat bewoond door de families De Hoop en Broumels, waarin gevestigd was de lederwarenfabriek van den heer H. de Ruijter alhier. Even nadat de fabriek gesloten was, te ongeveer half 7, zag de huisknecht van Mr. B. Timmermans, dat het houtwerk der looierij had vlamgevat. Onmiddellijk werd de brandweer gealarmeerd, doch voordat deze was gearriveerd was heel het hoge gebouw een vuurzee, zo snel greep het vuur om zich heen. Er viel niet te denken aan het behoud van de looierij en weldra stortte deze dan ook met een geweldig geraas in elkaar. De brandweer trachtte met twee krachtige stralen van de motorspuit ’t vuur te blussen, welk werk danig bemoeilijkt werd door de hevige vorst, die koppelingen e.d. zeer spoedig deed bevriezen. De scherpe oostenwind deed een vonkenregen vanuit de brandende puinhopen opstijgen en men was dan ook ten zeerste bevreesd dat ‘t naastgelegen klooster der Eerw Zusters zou worden aangetast. Hier en ook bij de met riet gedekte boerderij van de wed. de Haan, die eenige honderden meters verder staat, werd een brandweerpost geplaatst. In een goed uur was de brandweer, die onder leiding stond van brandmeester B. Hendriks, het vuur meester. Even later op den avond dreigde de brand nog ernstiger gevolgen te zullen hebben. Omstanders ontdekten nl een vuurgloed op de zolder van het St. Theresiaklooster. De dakgebinten waren reeds aan het branden en had hier de brandweer niet zo spoedig kunnen ingrijpen, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Thans was het vuur met de eigen brandweerinstallatie van het klooster spoedig geblust. De brandweer bleef tot in de nacht met de nablussing bezig. De looierij behoorde aan Mr B Timmermans alhier. De heer H. de Ruijter die de lederwarenfabriek exploiteerde, was slechts zeer laag verzekerd. Van den inhoud, machines, motoren een grote voorraad leder en een collectie patronen kon niets worden gered, zodat de schade in elk geval zeer groot is. De fabriek verschafte aan 15 arbeiders werk.

De Nieuwe Tilburgsche Courant voegde daar nog aan toe:

Wij hadden nog even een onderhoud met den eigenaar der fabriek den heer de Ruyter,die zeer onder den indruk was van het gebeurde en ons het volgende mededeelde: ‘Om half zes had mijn personeel de fabriek verlaten, terwijl ik zelf ongeveer een kwartier later huiswaarts ging. U begrijpt hoe ik schrok toen men mij ongeveer een half uur later kwam berichten dat mijn fabriek brandde. Ik ben daardoor totaal geruïneerd, want ik moet nu weder van voren af aan beginnen. Behalve al de benoodigde machines, zeker voor een waarde van f 2000, zijn ook al mijn ledervoorraden verbrand, terwijl de modellen- resultaat van jarenlangen arbeid, voor mij verloren zijn. Ik weet werkelijk niet wat te beginnen, want u moet niet vergeten, dat die modellen, (allen eigen vinding en ontwerpen) voor mijne zaak van onschatbare waarde zijn. Ik had gelukkig volop werk en ook voor de menschen die bij mij werkzaam zijn is dezen brand een zwaren slag. Hoe groot de omvang is, kan ik nog niet met zekerheid zeggen, maar dit kan ik u wel zeggen, dat ik geheel van voren af aan moet beginnen en u begrijpt wel wat dat zeggen wil'.

Wij konden natuurlijk niets anders doen dan den heer de Ruyter onze deelneming betuigen en dat deden wij dan ook van harte. Intusschen is door dezen brand wederom een bloeiend bedrijf, (zij het dan niet van zoo’n grooten omvang) voor een tijdlang tot werkeloosheid gedoemd en wordt deze in onze gemeente daardoor weer grooter. Gelukkig was de richting van den wind gunstig want ware deze anders geweest, hoogstwaarschijnlijk ware deze brand een ramp geworden, aangezien verschillende groote gebouwen w.o. het St. Nicolaas Ziekenhuis in de nabijheid staan. De politie zorgde voor een behoorlijke afzetting en een goede regeling.

Appendix

Bronnen


  • De Echo van het Zuiden, 25 januari 1933.
  • Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 januari 1933.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen