Marcelis van der Werken

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Marcelis van der Werken was schoolmeester te Baardwijk van ca. 1730 tot 1740. Het is niet geheel duidelijk wanneer hij het ambt overgeeft aan een ander. Wel duidelijk is, dat hij in 1741 te Berlicum woont en ingelicht wordt over de slechte toestand van het onderwijs te Baardwijk waar op dat moment waarschijnlijk Johannes Pelletier het ambt waarneemt. Men schrijft dan aan hem de volgende brief:[1]

Baerdwijck den 24 9ber 1741

aenden Eersame Marcelis vander
Wercken Schoolmeester van Baerdwijk
altans tot Berlikum.

Meester van der Werken

Alsoo verscheijde clagte van teijt tot teijt zijn voorgecomen over het waernemen van schoolmeestersampt, welck niet nabehooren werdt waergenomen dat de Ingesetene verpligt zijn geworden van hare kinderen naer buyten te school te laeten gaen tot merckelijke prejuditie vande goede Ingesetene en om alle verdere Claghte voor te comen soo ist dat de Heeren regenten der Heerlijckheijt Baerdwijck hebben goet gevonden Uwe hier van kennisse te geven ten eijnde dat Uwe sorge gelieft te draegen dat voorschr. Schoolampt met een ander bequaam persoon mogt werden voorsien, en datter geene verdere redene van Clagte comen opdat wij niet genootsaekt worden om andere mesurusse te nemen, waerop wij ons verlaeten en blijve

Uwe toegenegene vrinden

Cornelis Block
A. van Vessem
Geerardus Block
Jakobus Kuijsten.

Appendix

Bronnen


  • Gerrit van Heeswijk, 'Schoolmeester in Baardwijk. Ca. 1675 en 1865', De Klopkei (10e jaargang, 3e kwartaal 1986) blz. 23.

Voetnoten


  1. GAW, Dorpsbestuur Baardwijk, resolutieboek 1, f. 80.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen