Kroningscantate

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kroningscantate ‘Neerlands Heil’
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op den dag harer troonsbestijging eerbiedig opgedragen door Judocus Sprangers, pastoor van Waalwijk.

Voorblad van de gecalligrafeerde en ingebonden Kroningscantate


Weergalme uw juichtoon, Nederlanders
Uwe zonne rijst in heerlijkheid!
De glorie straalt uws fieren standers
In nieuwen glans en majesteit!
Van noord tot zuid, van oost tot west
In dorp en vlek, in stad en vest
Aan de oevers en der zeeën strand:
Uw feestlied schalle, O Nederland.

Hulde en eer, en lof en dank
Is, O moeder, de eerste klank.

Heerlijk hebt ge uw taak volbracht.
In der lente levenskracht.
Met des vaders eigen macht
Schitterend in Koningspracht,
Treedt zij voort, die gij bemint.
Zij, uw dierbaar eenig kind!

O Eedle spruit! O Neerlands roem en glorie,
Gezegend kind, dat aller hoop vervult!
Daar draagt een nieuwe luister aan d’ historie,
Wij groeten U in ’t vorstelijk kleed gehuld!

Gij draagt in maagdelijke handen
Den schepter van het rijksgebied!
U siert de kroon der vrije Nederlanden,
Is ’t vaderland geen heil geschied?

Zijn waatren
Weerklaatren
Van ’t daavrend accoord
Van ’t feestlied der kroning,
Der hulde betooning
Die ’t maatloos gebied van het luchtruim doorboort!

O Heer en God!
Der vorsten lot
Berust in uwe handen!
O zegen gij,
Ten allen tij,
Dat smeeken wij,
In breede rij
Op ’t feestgetij
De Koningin der Nederlanden!

Bescherm Gij onze Rijksvorstinne,
Beschut Gij onze Koninginne,
Haar draagster, Heer, van uw gezag.
Verlicht haar met uw hemelwijsheid
Bewaar ze ons tot des levens grijsheid
Dat smeken we U op deze dag.

Trouw zweren wij aan haren Zetel
Ten spijt der dwaling, die vermetel
Der krone hoogsten adel randt
Geen rots in stuivend zand verandert.
Oranjes Waldeck, Konings standerd
Heersche over ’t schoone Nederland!

O Engel des Hemels, O Bode des vredes
Plant gij op haar wegen d’olijf!
Dat ’t erfdeel der Vadren: de trouw aan oranje
In lengte der dagen Haar eigendom blijf!

Laat stormen dan razen en loeien de orkanen,
Niet, Nederland, op uwen dierbaren grond,
U vrede en U zegen! Ons eed is gezworen
De jubel der kroning bezegelt ’t verbond.

O Heer, die boven sterrentrans
En troon, en volk bestiert,
Verwelke nooit de lauwerkrans
Die ’t Neerlandsch volk versiert
Eén liefde aan ons Oranjehuis
Een liefde zonder peil!
Dat aller zang en bede ruisch
Aan u Vorstinne heil!

Heersch over ons, Gekroonde Oranje Dochter,
Wij buigen ’t hoofd voor uwe koningsmacht.
Der vadren leus blijft eeuwig onze leuze:
In eenheid leeft der volkren levenskracht.

Zend, Amstelstad, zend de uitgespannen zeilen
Zoover de zon haar verste stralen schiet;
Dáár galmen de echo’s uwer feestaccoorden
Dáár ’t maatgeluid van Neerlands Kroningslied.


Appendix

Bronnen


Gemeentearchief Waalwijk, Archief R.K. parochie St. Johannes de Doper te Waalwijk, Kroningscantate Neerlands Heil, inv. nr. 227.

Noten


  • Judocus Sprangers was van 1897 tot 1911 pastoor van de R.K. Parochie St. Johannes de Doper.
  • Koningin Wilhelmina werd ingehuldigd op 6 september 1898.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen