Raadhuis Baardwijk

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het Raadhuis aan de Loeffstraat 107 te Baardwijk (GAW, fotonr. 20148).

Het gemeentebestuur van Baardwijk was in 1877 druk bezig om een geschikt ontwerp voor een gemeentehuis te zoeken. Een commissie uit de raad ondernam een excursie naar Boxtel om aldaar het in 1876 gebouwde raadhuis te beoordelen.[1] Een paar maanden later kwam de burgemeester met een ander voorstel. De architect Verhoekt uit Heusden had een tekening gemaakt voor een raadhuis naar het voorbeeld van dat in Haarsteeg. Na een inspectie ter plaatse waren de vroede vaderen zeer te spreken over dit ontwerp. Men besloot om zo spoedig mogelijk de aanbesteding te laten verrichten.[2] Deze geschiedde op 1 juli 1878. Laagste inschrijver was Peter van Hulten, die voor f 9.060,- de bouw mocht uitvoeren. Op 12 november 1879 onderbrak burgemeester Loeff de vergadering. Het raadhuis was gereed. Het gehele gemeentebestuur verliet de zaal om de nieuwe aanwinst in ogenschouw te gaan nemen. Bij terugkeer was de stemming zeer tevreden.[3] Baardwijk had zijn eerste en laatste raadhuis.

De opheffing van de gemeenten Waalwijk, Baardwijk en Besoyen in 1922 had tot gevolg dat er twee raadhuizen overbodig werden. Alleen dat van Waalwijk, het oudste van de drie, bleef in gebruik. Het raadhuis van Besoijen kon voor f 700,- verbouwd worden tot woonhuis. Voor het Baardwijks gemeentehuis zou dit een te kostbare ingreep worden.[4] In afwachting van een betere bestemming werd een gedeelte voor een lage prijs als woonhuis verhuurd, een ander deel werd gebruikt voor een cursus van de R.C. Boerenbond en Waalwijks Belang richtte er een Oudheidkamer in.[5]

In 1930 liep een aantal Baardwijkers met het idee rond om in hun voormalige gemeente een muziekkiosk op te richten. Zij bespraken hun plannen met burgemeester Moonen, die hun initiatief toejuichte. Hij had alleen bezwaar tegen de voorgenomen situering. Het was de bedoeling om de kiosk op de hoek LoeffstraatBaardwijksestraat te bouwen maar Moonen vond dit om verkeerstechnische redenen geen goede oplossing. Hij opperde het plan om het raadhuis van Baardwijk af te breken en de kiosk op het aldus ontstane plein te plaatsen.

Het kioskcomité nam dit voorstel over en verzocht via officiële weg aan het gemeentebestuur om in die richting te beschikken. Ook J. Loeff, J.M. Klijn en G. Pulles, de Baardwijkse raadsleden, stonden achter het plan. Ondertussen was uitgelekt dat het oude raadhuis gesloopt dreigde te worden. Er ontstond een groot rumoer onder de Baardwijkse bevolking omdat men meende dat alles al besloten was. Velen betreurden dat het symbool van hun eigen identiteit zou verdwijnen. Desondanks keurde de raad op 30 december 1930 de plannen goed. In april 1931 werd het raadhuis afgebroken. Als troost voor het verlies gebruikte men 7.000 stenen uit de afbraak voor de bouw van de kiosk. Daarnaast werden de twee gevelstenen ter gedachtenis aan de eerste steenlegging van het oude raadhuis ingemetseld.[6]

Bronnen


De oorspronkelijke tekst van dit artikel is met toestemming van auteur Jeroen van Oss overgenomen uit ‘Een raadhuis voor vijftig jaar. De onderkomens van het Baardwijks bestuur,’ De Klopkei (10e jaargang, 1e kwartaal 1986).

Voetnoten


  1. GAW, Nieuw Archief Baardwijk 3, raadsnotulen 1853 - 18793, verg. 26 nov. 1877.
  2. Idem, verg. 19 febr. 1878 en 20 mei 1878.
  3. Idem, verg. 1 juli 1878 en 12 nov. 1879.
  4. GAW, MAW doos XXXI, dossier Raadhuis 1928, brief 23 febr. 1925.
  5. Frans Vercauteren, ‘Heemkunde: een opgesmukte bruid. Vooroorlogse Waalwijkse activiteiten in perspectief,’ De Klopkei (23e jaagang, 3e kwartaal 1999).
  6. GAW, NAW, notulen GR 1930 - 1932, verg. 30 dec. 1930; doos XXXI dossier Raadhuis 1928, brieven 22 dec. en 31 dec. 1930 en 25 apr. 1931.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen