Waalwijk en de Historie

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Feestlied bij gelegenheid der grootsche en blijde gebeurtenis “De Internationale Tentoonstelling” van Schoen- en Lederindustrie en aanverwante artikelen te Waalwijk, gehouden van 23-31 augustus 1903.

Beeld van hertog Jan II van Brabant, vervaardigd door Theo van Delft (GAW, fotonr. 5162, foto Sjef Vugts).

Wijze: In naam van oranje, doe open de poort!

In naam van d’Historie, sluit open het Boek
Der daden van Waalwijks Verleê
Dat roemruchte feiten, zoo edel als kloek
Ons teekent als wording van ’t Heêm
Of ligt niet in d’Oudheid, wat Heden bestaat?
En geeft niet d’Historie der tijden haar maat
Bezing dan Uw Voorzaten eer! (bis)

Bij handvest – geschonken voor tijden zeer lang,
Door Hertog van Brabant, Johan
Werd Waalwijk verheeven tot steed’lijken rang
Doch bleef steeds der ‘Vrijheden Ban’.
Dat is: het bezat nimmer muren of wal
En bleef nu daardoor ook bewaard voor een val
Zooals ons die tijden doen zien (bis)

In ’t eerste begin van de veertiende eeuw
Beschermd’ eene schans toch de stad
Heer Nic’laas van Putten met ‘d’Hollandschen Leeuw’
Bestormde deez’ sterkte heel rad.
Wel werd ze verdedigd met moed en met kracht
Wel lange weerstond men die Hollandsche macht
Doch eind’lijk won Nic’laas het pleit (bis)

De helft van die eeuw, op den achttienden Maart
Zag Waalwijk aan ’t hoofd eene Verbonde
Het sloot dit met steden van Brabantschen aard
En stichtte een waarborgenfonds
Dit brak nu de tweespalt van ’t twistziek verleden
En legde voor Waalwijk de brug naar het ‘Hede’
Het was dus gewichtig dat jaar (bis)

Ook kwam in die eeuw onze stad als een leen
Bij ’s Heeren van Brederoos gebied
Johanna van Brabant ging nu van ons heen
Als Vrouwe zij Waalwijk verliet
Na dien kend’ de ‘Vrijheid’ nog menig geslacht
Dat Waalwijk beheerschtte met ‘heerlijcke’ macht
Tot heil van het volk en de stad (bis)

Als wijkplaats, waarin veel vervolgden vergaard
Beschermde ’t zoo kind’ren als weêuw
Tot zelfs ja een Hugo de Groot, zoo vermaard
Bezocht ’t in de zeventiende eeuw!
Welnu dan, Oud-Waalwijk! Houdt hoog deze faam
Gij zijt en moet blijven de eerste van naam
Van alle Langstraatsche gemeent’! (bis)

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen