Eugenius Johannes Baptista Josephus Marie Verheijen

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Eugène Verheijen
Collectie Stan Maas
Collectie Stan Maas
Persoonsgegevens
Naam Eugenius Johannes Baptista Josephus Marie Verheijen
Geboren ‘s-Hertogenbosch, 03-12-1854
Overleden Loon op Zand, 10-01-1942
Burgerlijke staat Gehuwd met Rose Françoise Léonie Marie van Nispen tot Sevenaer
Overige gegevens
Beroep(en) Kantonrechter

Jonkheer Mr. Eugenius Johannes Baptista Josephus Marie (Eugène) Verheijen (‘s-Hertogenbosch, 3 december 1854 – Loon op Zand, 10 januari 1942) was een zoon van Mr. Johannes Baptiste Arnoldus Josephus Maria Verheijen en Agnes Apoline Emélie gravin Dumonceau. Hij was gehuwd met jonkvrouwe Rose Françoise Léonie Marie van Nispen tot Sevenaer (1869-1944) en zowel griffier als rechter bij het kantongerecht te Waalwijk.

Op zijn proefschrift ‘Een en ander over occupatie of toeëigening’ promoveerde Verheijen op 3 juli 1883 aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de rechtswetenschap, waarna hij zich als advocaat en procureur in ’s-Hertogenbosch vestigde. In 1884 werd hij benoemd tot griffier en op 5 december 1888 tot rechter bij het Waalwijkse kantongerecht.

Hij was verder lid van provinciale staten, schoolopziener in de arrondissementen Waalwijk (1886-1903) en Tilburg (1903-1920), commissaris van de Noordbrabantsche Stoomtramwegmaatschappij en lid van het erebestuur van de landbouwtentoonstellingen 1891 en 1910 in Waalwijk. In zijn woonplaats Loon op Zand was hij onder meer beschermheer van de Eerste Loon op Zandsche Politiehondenvereniging en hoofdman van het St. Ambrosiusgilde.

In 1924 behaagde het hare majesteit de koningin om Mr. Verheijen te benoemen tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Door het in werking treden van de wet, waarbij de leeftijdsgrens van rechterlijke ambtenaren op 70 jaren werd gesteld, moest Verheijen per 1 juli 1933 afscheid nemen van het Waalwijkse kantongerecht, waar hij graag zijn gouden ambtsjubileum zou hebben gevierd. Plaatsvervangend kantonrechter burgemeester Moonen sprak bij de afscheidsbijeenkomst: ’45 jaren is het U gegeven geweest ’t ambt van Kantonechter uit te oefenen en dat nagenoeg onafgebroken in het genot van een goede gezondheid. Gij hebt Uw schoon ambt met groote toewijding vervuld. Gij hebt Uw hart laten meespreken bij de uitoefening van Uw ambt. Door de wijze waarop gij uw ambt hebt uitgeoefend en meer nog door uw voortreffelijke voorbeeld, hebt gij den eerbied voor de rechtspraak in dit kanton op zeer hoog peil weten te handhaven en daarmee hebt gij een eminent landsbelang gediend. Gij gaat heen met een voor Uw leeftijd zeer bijzondere vitaliteit en levenskracht en juist daardoor zult gij in de herinneringen van de zeer velen die met U in aanraking kwamen, blijven voortleven als een scherpzinnig jurist en een krachtig, maar humaan rechter, die altijd op zijn post is geweest en tot den laatsten dag zijn ambt met groote toewijding heeft vervuld.

Na een langdurige ziekte overleed Mr. Verheijen op 10 januari 1942 te Loon op Zand.

Appendix

Bronnen

  • Algemeen Handelsblad, 4 juli 1883
  • De Standaard, 11 oktober 1884
  • De Echo van het Zuiden, 24 januari 1889, 11 april 1889, 5 april 1891, 4 februari 1904, 1 juli 1933
  • Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 december 1903
  • Het Vaderland, 15 december 1920 en 30 augustus 1924
  • www.stanmaas.nl
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen